Media about us


19.08.2013

Mokslininkų užfiksuoti biržiečių atsiminimai apie tarpukario žydus - ypač teigiami

BNS

2013-08-11 08:28
birzumuziejus.lt nuotrauka
Šią sa­vai­tę Bir­žuo­se dar­buo­ja­si ke­lių ša­lių aka­de­mi­kų, ren­kan­čių in­for­ma­ci­ją apie čia gy­ve­nu­sius žy­dus, eks­pe­di­ci­ja. Stu­den­tai ir jiems va­do­vau­jan­tys pro­fe­so­riai ti­ria vie­tos žy­dų ir ka­rai­mų ka­pi­nių ant­ka­pius bei bend­rau­ja su vy­res­nio­sios kar­tos bir­žie­čiais, me­nan­čiais tar­pu­ka­riu mies­te gy­ve­nu­sius žy­dus.

Vie­nos iš eks­pe­di­ci­jos da­ly­vių, Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­jos fa­kul­te­to do­cen­tės Jur­gi­tos Ver­bic­kie­nės tei­gi­mu, su žy­dais bend­ra­vę lie­tu­viai mi­ni juos ge­ru žo­džiu bei vis dar iš­gy­ve­na dėl ho­lo­kaus­to.

"Tar­pi­niai me­džia­gos sis­te­mi­ni­mai lei­džia ma­ty­ti ke­le­tą įdo­mes­nių da­ly­kų. Na­ra­ty­vas, ku­rį tu­ri bir­žie­čiai apie žy­dus, yra ga­na skir­tin­gas - žmo­nės daž­nai mėgs­ta kon­cen­truo­tis į ho­lo­kaus­to įvy­kius ir jų ap­ra­šy­mą, nors klau­si­mai yra dau­giau ki­tos kryp­ties. Da­lis žmo­nių apie žy­dų bend­ruo­me­nę, apie pra­ei­tį, apie kon­tak­tus su žy­dais, vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mus at­si­lie­pia la­bai po­zi­ty­viai. Du ryš­kes­ni mo­men­tai yra žmo­nėms trau­mą pa­li­kęs ho­lo­kaus­tas, apie ku­rį pa­tys lie­tu­viai pra­de­da šne­kė­ti kaip apie su­nkius iš­gy­ve­ni­mus, ir ki­tas mo­men­tas yra ban­dy­mas kal­bė­ti apie žy­dų bend­ruo­me­nę, su ku­ria bu­vo bend­rau­ja­ma, kaip be ga­lo po­zi­ty­vią", - BNS sa­kė is­to­ri­kė.

Per sa­vai­tę, ku­rią ke­ti­na pra­leis­ti Bir­žuo­se, eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai ti­ki­si apk­laus­ti per 100 vie­tos gy­ven­to­jų, ku­rie pa­tys yra bend­ra­vę ar iš tė­vų pa­sa­ko­ji­mų yra gir­dė­ję apie mies­te gy­ve­nu­sius žy­dus. Vy­riau­sia is­to­ri­kų kal­bin­ta mo­te­ris, J.Ver­bic­kie­nės ži­nio­mis, yra gi­mu­si 1914 me­tais.

Žy­dų ir ka­rai­mų ka­pi­nių in­ven­to­ri­za­vi­mą eks­pe­di­ci­jos da­ly­viams pa­de­da at­lik­ti 30 iš Vo­kie­ti­jos at­vy­ku­sių sa­va­no­rių. Kol kas moks­li­nin­kai dar­buo­ja­si su­tvar­ky­to­je jų da­ly­je, tuo me­tu ka­pi­nių tvar­ky­ti at­vy­kę vo­kie­čiai bei bir­žie­čiai va­duo­ja li­ku­sią ka­pi­nių da­lį iš žo­lės ir krū­mų.

"Bū­tent šio ty­ri­mo me­tu yra pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka­mas ka­pi­nių ap­ma­ta­vi­mas, pa­lai­do­ji­mų, ei­lių fik­sa­ci­ja ir sten­gia­ma­si už­fik­suo­ti kuo dau­giau pa­lai­do­ji­mų, pers­kai­tant epi­ta­fi­jas žy­dų ant­ka­piuo­se", - apie at­lie­ka­mą dar­bą pa­sa­ko­jo J.Ver­bic­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, dar­bai jau da­vė įdo­mių re­zul­ta­tų - tie­sa, juos dar rei­kia pa­ti­krin­ti.

"Re­gis, jog spe­cia­lis­tai, dir­ban­tys ka­pi­nė­se, ne­tu­ri sa­vo ty­ri­mų pra­kti­ko­je to­kių epi­ta­fi­jų, kaip kad yra at­ras­ta Bir­žuo­se - ne­bū­din­gų ir ki­tur tra­di­ciš­kai ne­da­ro­mų įra­šų. Ar ši hi­po­te­zė pa­sit­vir­tins, kol kas su­nku ko­men­tuo­ti, bet ke­lių die­nų re­zul­ta­tas ro­do, kad gal­būt eg­zis­tuo­ja at­ski­ra, ki­to­kia tra­di­ci­ja, kur de­ri­na­mi stan­dar­ti­niai ju­daiz­mo rei­ka­la­vi­mai su lo­ka­lio­mis ino­va­ci­jo­mis", - sa­kė ji.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad sa­vai­tės vi­du­ry­je moks­li­nin­kai jau bu­vo iš­ty­rę 300 ant­ka­pių, se­niau­sių ku­rių įra­šai sie­kia XVIII am­žių. Ga­li bū­ti, kad pa­vyks ras­ti ir dar se­nes­nių įra­šų.

Su­rink­tą in­for­ma­ci­ją eks­pe­di­ci­ją or­ga­ni­zuo­jan­ti žy­dų kul­tū­ros ty­rė­jus iš po­so­vie­ti­nų ša­lių vie­ni­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja "Se­fer" pla­nuo­ja iš­leis­ti at­ski­ra mo­nog­ra­fi­ja. J.Ver­bic­kie­nės tei­gi­mu, to­kios in­for­ma­ci­jos iš­sau­go­ji­mas yra ypač svar­bus Lie­tu­vos is­to­ri­jai.

"Tai yra ak­tua­lu lie­tu­vių bend­ruo­me­nei, nes at­lie­kant to­kius ty­ri­mus sten­gia­ma­si iš­sau­go­ti pa­vel­dą, ban­do­ma už­fik­suo­ti tai, kas nyks­ta. Tai yra ir tam ti­krų Lie­tu­vos is­to­ri­jos pus­la­pių at­sklei­di­mas", - ma­no moks­li­nin­kė.

Pa­sak jos, bū­tent Bir­žai šiai eks­pe­di­ci­jai pa­si­rink­ti ne­at­si­tik­ti­nai: čia esan­čios bend­ros ka­rai­mų ir žy­dų ka­pi­nės - vie­nin­te­lės to­kios iš­li­ku­sios. Is­to­ri­niu po­žiū­riu įdo­mi ir dau­gia­kul­tū­rė mies­to pra­ei­tis bei jo geog­ra­fi­nė pa­dė­tis.

Eks­pe­di­ci­ja baig­sis pir­ma­die­nį, o jos duo­me­nys tu­rė­tų bū­ti su­sis­te­min­ti jau ru­de­nį. Iki ki­tų me­tų va­sa­ros tu­rė­tų bū­ti iš­leis­ta ir ty­ri­mus api­bend­ri­nan­ti mo­nog­ra­fi­ja.

Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro duo­me­ni­mis, 1941 me­tais mies­te su­šau­dy­ta apie 3 tūkst. žmo­nių, iš ku­rių dau­gu­ma - žy­dai.

http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/mokslininku-uzfiksuoti-birzieciu-atsiminimai-apie-tarpukario-zydus-ypac-teigiami/161056


Back to the list